Çevre İzni (E-İzin) uygulamasının hukuki altyapısını 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” oluşturmaktadır. Bu kapsamda Çevre İzni ve Lisansları için başvurular sanayi tesisleri adına çevre görevlisi veya çevre danışmanlık firması olarak yeterlik almış kuruluşlar ve kişiler tarafından yapılmaktadır.
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 4 üncü maddesi gereğince; Yönetmeliğin Ek-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur.
Çevre İzni:
Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izin.
Çevre Lisansı:
Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği belirten lisans.
Çevre İzin ve Lisansı Belgesine başvuran işletmeler, http://eizin.cob.gov.tr adresinde yayımlanan fiziksel şartları sağlamak zorundadırlar.
Çevre İzin ve Lisans konularına göre tesislere kabul edilebilecek atık türleri, atık kodları belirlenmiştir. Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV atık listesinde yer alan atık kodlarından sistem üzerinden sadece seçilen Çevre Lisansı konusu kapsamında yer alan atık kodları seçilebilmektedir.
Çevre İzin ve Lisansı Geçerlilik Süresi:
Çevre İzin ve Lisansı ile ilgili geçerlilik süresi 5 yıldır. Bir işletmede; Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans şartlarında değişiklik olmaması durumunda, beş yıllık süre dolmadan üç ay önce yetkili merciye bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kurum kuruluşlar tarafından hazırlanan durum raporu ile belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunulur.
Geçici Faaliyet Belgesi Alınması (GFB)
Çevre İzni veya Lisansı almak isteyen faaliyetler, Çevre İzni ve Lisansı belgesi başvuruları için yönetmelikte tespit edilen ortak belgeler ile başvuru türü ile ilgili özel belgeleri Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu aşamasında yetkili merciiye elektronik ortamda iletmekle yükümlüdürler.
Geçici Faaliyet Belgesi 1 yıl geçerli olup başvurudan sonra 30 gün içerisinde değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. Gerek ortak belgeler gerekse de faaliyete özgü özel belgeler bir defaya mahsus olmak üzere ibraz edilecektir. Geçici Faaliyet Belgesi alındıktan sonra 1 yıl içinde Çevre İzni alınabilmesi için yine faaliyete özgü olan ve yönetmeliğin Ek-3C’ de yer alan konularda (Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansları ile ilgili belgeler) ölçüm, raporlama ve teknik bilgilerin (emisyon raporu, akustik rapor, teknik uygunluk raporu, deneme yakma planı, izleme raporu vs.) yine elektronik ortamda ilgili birime iletilmesi gerekmektedir.
Çevre İzin ve Lisans Belgesi Alınması
Geçici Faaliyet Belgesinin alınmasından itibaren en geç 6 ay içerisinde bilgi, belge ve raporunu (başvuru konusu gürültü ise akustik rapor gibi) İzin veya Lisansının başvuru sürecini tamamlamak üzere sunulur. Başvuru tarihinden 80 gün içerisinde yetkili mercii tarafından incelenir. Başvuru dosyasında bilgi, belge ve rapor eksikliği olmaması sonucu başvurunun uygun bulunması durumunda Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi kuruluşa verilir.